THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 7241609
QUẢNG CÁO
Quy chế lớp học trực tuyến 5/4/2024 7:30:18 AM

           PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TH DƯƠNG  THỦY                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:  19/QĐ -THDT                          Dương Thủy, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế dạy học trực tuyến năm học 2023-2024

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG THỦY

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Thực hiện Thông tư 09/2021 TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chế dạy học trực tuyến của trường Tiểu học Dương Thủy năm học 2023-2024.

Điều 2. Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Dương Thủy căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 2;

- PGD lệ Thuỷ;

- Lưu VT.                                                                                         Trần Bá Tiến

 

 

 

 


 

QUY CHẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng trường tiểu học Dương Thủy)

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế dạy học trực tuyến này áp dụng cho giáo viên, học sinh, phụ huynh trường tiểu học Dương Thủy trong năm học 2023-2024.

2. Quy chế được xây dựng dựa trên Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy dịnh về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sò giáo dục phò thòng và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Điều 2. Mục đích ban hành Quy chế dạy học trực tuyến

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS) trong trường thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, nội quy về việc dạy và học trực tuyến.

2. Đám bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và CMHS trong quá trình sử dụng các phẩn mềm dạy và học trực tuyển, tránh khỏi việc bị lộ thông tin, tài khoản cá nhân, bị đánh cắp dữ liệu, ...

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

4. Làm căn cứ để đánh giá được kết quả giáo dục của học sinh trong thời gian học trực tuyến.

Điều 3. Quy chế dạy học trực tuyến của trường tiểu học Dương Thủy `

1. Quy định đối với giáo viên.

2. Quy định đối với học sinh.

3. Quy định đối với cha mẹ học sinh.

4. Nội dung dạy học.

5. Thời gian, thời lượng dạy học.

 6. Tổ chức kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học trực tuyến.

7. Báo cáo kết quả.

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định đối với giáo viên

1. Điểm danh học sinh trước giờ vào lớp, báo cáo cụ thể số lượng học sinh tham gia lớp học vào cuối mỗi buổi.

2. Kiểm soát lớp học, học sinh bị thoát phòng trong quá trình học.

3. Quy định cụ thể thời gian lên lớp với học sinh, trao đổi với phụ huynh về thời khóa biểu.

4. Hướng dẫn. thường xuyên nhắc nhở học sinh sử dụng thiết bị điện an toàn khi học trực tuyến.

5. Chuẩn bị giáo án, tài liệu tham khảo phải được thống nhất chung trong khối trước khi lên lớp.

6. Dạy đúng chương trình, thời khóa biểu; đảm bảo giờ giấc lên lớp theo quy định

7. Ngôn ngữ, tác phong sư phạm chuẩn mực trong toàn bộ quá trình giảng dạy

Điều 5. Quy định đối với học sinh

1. Học sinh tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến; đăng nhập trước 5-10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu; Không chia sẻ ID, mật khẩu cho người khác.

2. Sử dụng thiết bị học trực tuyết đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của cha mẹ và giáo viên.

3. Chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Ghi chép nội dung bài học đầy đủ.

4. Chọn không gian yên tĩnh để học. Ngồi học ngay ngắn, tập trung, trang phục gọn gàng.

5. Đặt đúng tên khi đăng nhập vào học, bật camera trong quá trình học, không sử dụng bút vẽ và chát tự do.

6. Giơ tay phát biểu, bật mic khi được giáo viên yêu cầu.

7. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên thiết bị học; Không làm việc riêng, không ăn uống trong giờ học.

8. Chuẩn bị tốt nội dung của buổi học sau. Hoàn thành đầy đủ yêu cầu của giáo viên.

Điều 6. Quy định đối với cha mẹ học sinh

1. Phụ huynh cần giúp học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập theo thời khóa biểu trước khi giờ học bất đầu (Máy tính, điện thoại, sách, vở, bút,...), đảm bảo không gian riêng, an toàn.

2. Hướng dẫn các con các thao tác khi truy cập (nếu con cần hỗ trợ).

3. Đồng hành, hỗ trợ con trong quá trình học trực tuyến. Hướng dẫn con sử dụng và quản lý, giám sát việc sử dụng điện thiết bị điện và các thiết bị điện tử ... đảm bảo an toàn; Chuẩn bị thiết bị học trực tuyến được sạc pin đủ trong thời gian học cho con.

4. Trang phục lịch sự, phù hợp (nếu đồng hành cùng học sinh trong buổi học).

5. Phối hợp, trao đổi với giáo viên trong các hoạt động giáo dục của con (khi cần thiết).

Điều 7. Nội dung dạy học Theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong đó, tối thiểu 35% nội dung chương trình được giảng dạy bằng hình thức trực tuyến.

Điều 8. Thời gian, thời lượng dạy học trực tuyến - Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần - Thời lượng:

+ Khối 1, khối 2: 19h00-20h30

+ Khối 3: 8h00-10h00

+ Khối 4, khối 5: 8h15 - 10h30

Điều 9. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến

1. Kiểm tra, dánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; Hiệu trưởng quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá dịnh kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

 

 

CHƯƠNG III: XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Đối với cán bộ, giáo viên Cán bộ, giáo viên làm việc tại trường tiểu học Dương Thủy vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Nhà trường và theo quy định của pháp luật. Mức độ xử lý vi phạm do Hội dồng kỉ luật Nhà trường quyết định.

Điều 11. Đối vói học sinh Học sinh thực hiện nghiệm túc các quy định trên để đảm bảo an toàn, chất lượng trong quá trình học trực tuyến.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên

1. Cán bộ, giáo viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Cán bộ, giáo viên có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, nhân viên khác thực hiện dúng các quy dịnh tại Quy chế này; phát hiện và báo cáo hiệu trưởng về những vi phạm Quy chế này của giáo viên trong nhà trường để góp ý hoặc xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

3. Tuyên truyền để học sinh và CMHS cùng thực hiện tốt các quy dịnh đối với học sinh và CMHS ở Quy chế này.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban giám hiệu trường tiểu học Dương Thủy

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Công khai Quy chế này trong toàn trường.

3. Kiếm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này của cán bộ, giáo viên, và học sinh trong nhà trường.

 4. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với giáo viên trong nhà trường theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của tố chuyên môn, ban truyền thông

1. Tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Quy chế này cho toàn thể giáo viên trong Tổ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này đối với giáo viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý.

2. Quy chế này dược công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được thông qua trong hội đồng sư phạm và áp dụng thực hiện từ ngày 15/09/2023.

2. Quy chế này có thể điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo từng thời điểm khi cần thiết./..

 


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Bá Tiến
Trần Bá Tiến
ĐT: 0945715162
Phạm Thị Uyên
Phạm Thị Uyên
ĐT: 0912279575
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882695 * Email: thduongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com