THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 2224828
QUẢNG CÁO
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2017 – 2018

A/ TỔ CHUYÊN MÔN:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÍ TỔ CM:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trong năm học: Ghi cụ thể chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, khả thi (dựa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường)

2. Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách của nhà trường quy định.

3. Thực hiện kiểm tra chuyên đề về soạn bài, chất lượng giáo dục,việc đánh giá học sinh theo TT22/ TT- BGD ĐT, Việc xây dựng tổ chức lớp học, xây dựng nề nếp lớp (Vệ sinh, trật tự kỉ luật, thái độ học tập, hành vi đạo đức của học sinh)

4. Xây dựng nề nếp dạy - học của giáo viên - học sinh trong tổ.

5. Tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tuần (vào chiều thứ tư hoặc chiều thứ sáu).

          - Sinh hoạt chuyên môn được tổ chức theo chuyên đề, các chuyên đề được Tổ lên kế hoạch cụ thể.

- Trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ trưởng phải nắm và chuẩn bị nội dung họp cụ thể: Những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cần trao đổi, kế hoạch chung của tổ. Vì thế các nội dung khó của từng chuyên đề đều được đem ra bàn bạc để thống nhất trong tổ.

6. Bồi dưỡng nâng tay nghề giáo viên trong tổ.

          + Trực tiếp bồi dưỡng GV qua triển khai các chuyên đề.

          + Bồi dưỡng GV qua dự giờ, thăm lớp (1tiết/tuần): Qua dự giờ , thăm lớp để TT, TP điều chỉnh cách soạn bài; phương pháp, hình thức tổ chức lớp học; cách điều hành của HĐTQ, nhóm trưởng; cách đánh giá học sinh theo TT 22 giúp giáo viên trong tổ tự tin khi lên lớp, các giờ dạy đạt kết quả tốt hơn.

          + Bồi dưỡng giáo viên trong tổ ứng dụng CNTT vào dạy học.

+ Động viên, hướng dẫn GV trong tổ viết sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, áp dụng cho toàn tổ cùng nhau học tập.

7. Theo dõi, phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục của tổ.

8. Đề xuất, tham mưu với Ban Giám Hiệu khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như tham gia tốt các hoạt động mà nhà trường phân công. Đề nghị phê bình những giáo viên vi phạm qui chế chuyên môn hoặc chưa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động mà nhà trường, tổ phân công.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ

* Hồ sơ tổ chuyên môn

1. Kế hoạch tổ: Có đủ kế hoạch năm, tháng, tuần.

2. Biên bản sinh họat tổ: Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp tổ chuyên môn, chuyên môn đúng theo thể thức trình bày biên bản.

3. Sổ Kế hoạch kiểm tra + Biên bản kiểm tra: Ghi đầy đủ nội dung kiểm tra, ưu điểm, nhược điểm, hướng khắc phục tiếp nối, xếp loại ( Tốt, khá, trung bình, yếu).

4. Ch­ương trình dạy học theo tổ khối.

5. Sổ theo dõi Phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”: Theo dõi kết quả cuối kì

6. Kế hoạch triển khai các chuyên đề dạy học.

7. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên.

 8. Sổ theo dõi chất l­ượng.(Chất lượng kiểm tra Định kì) và Theo dõi HS chưa hoàn thành KT-KN:

          Tổ thiết lập kế hoạch bồi dưỡng HS chưa hoàn thành KT-KN các môn học theo quy trình năm, đợt, tháng, đối tượng theo từng kĩ năng; kết quả chống lõi ở tổ một cách cụ thể. Lập danh sách học sinh, các báo cáo kịp thời về chuyên môn sau mỗi đợt kiểm tra.

9. Tập giáo án thao giảng.

*Lưu ý: - Bài dạy thao giảng giáo viên soạn trên giấy A4, sau dạy nộp về tổ chuyên  môn, lưu giữ đóng thành tập, bài soạn giáo án điện tử lưu giữ vào máy vi tính ở Đ/c  Phó Hiệu trưởng.

-Trước khi thao giảng các dạng bài nếu cần thiết tổ phải trao đổi, định hướng thống nhất phương án dạy, định rõ các hoạt động dạy học phù hợp với từng dạng bài; trường hợp có vướng mắc, khó khăn cần kịp thời trao đổi với chuyên môn để thống nhất chỉ đạo.

* Hồ sơ giáo viên

1- Sổ chư­ơng trình cá nhân

2- Giáo án hay nhật ký dạy học.                                   

3- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục của GV bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

4- Sổ chủ nhiệm + Phiếu liên lạc + BB họp phụ huynh, BB bầu HĐTQ, BB bình bầu thi đua cuối KHI, cuối năm (đối với GVCN).                                                            

5- Sổ hội họp                                                     

6- Sổ BDCM

 7- HS BDTX cá nhân (KH BDTX cá nhân, bài thu hoạch, Tài liệu bồi dưỡng )

8- Sổ dự giờ

9- Sổ kiểm tra VSCĐ (theo mẫu)

10- Sổ nhật kí sử dụng đồ dùng dạy học.

11. Sổ công tác Đội (Đối với giáo viên TPT Đội)

* Hồ sơ học sinh

1. Bút mực: Bút máy - Viết bằng mực xanh.

2. Vở:   Theo QĐ số 539/QĐ-GD&ĐT ngày 14/9/2012

1. Vở ghi  bài tập Toán

2. Vở Chính tả

3. Vở Tập làm văn (trừ khối 1)

4. Vở Tập viết Khối 1,2,3.

5. Vở Luyện chữ đẹp(Mẫu mới)

* HS dùng loại vở 4 ly.

*Vở bao bọc có nhãn dán ở góc phải

3.Sách giáo khoa:

- HS có đủ SGK, sách HDH theo quy định cho các môn học bắt buộc và môn tự chọn Tin học, Ngoại ngữ (lớp 1,2)

- Sách đ­ược bao bọc và giữ gìn cẩn thận, có nhãn

4. Đồ dùng học tập: Có đủ số lư­ợng đồ dùng và đang sử dụng tốt (theo QĐ số 539/QĐ-GD&ĐT ngày 14/9/2012)

III. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC LỚP HỌC.

          *HĐTQ:

- Lớp tổ chức bầu Hội đồng tự quản theo đúng quy trình, trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện.

HĐTQ gồm Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch, dưới HĐTQ là các Ban cũng do học sinh bầu ra.

- Tổ chức bầu HĐTQ 1lần/tháng (vào tiết SHTT cuối của tháng), có sự tham gia của GVCN, đại diện Hội cha mẹ học sinh.

- GVCN phải lên kế hoạch cụ thể và lưu Biên bản bầu HĐTQ của từng tháng.

* Nhóm học tập:

- Các thành viên trong nhóm học tập được luân chuyển chỗ ngồi trong nhóm theo từng buổi học. (HS  tự chuyển chỗ ngồi trong nhóm theo chiều kim đồng hồ)

          - Thay đổi vị trí chỗ ngồi các nhóm 1 lần/tuần theo quy ước của GV nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI SOẠN, VIẾT NHẬT KÍ, GHI CÁC LOẠI SỔ.

1. Sổ Kế hoạch dạy học:

 Soạn bài đầy đủ, đúng chương trình, thời khóa biểu trước khi lên lớp. Không soạn bỏ tiết. Bài soạn phải đánh thứ tự số trang.

- Bµi so¹n râ ngµy d¹y, tªn bµi, môc tiªu, chuÈn bÞ, §DDH, c¸c ho¹t ®éng d¹y häc (tõng ho¹t ®éng thÓ hiÖn râ MT cho tõng ®èi t­îng, ND-TG, H§ cña GV, H§ cña HS, thêi gian, §DDH).

- So¹n bµi tr­íc 1- 2 ngµy,  bài son có lô ngô, cã 4 viÖc râ rµng,

- §Þnh d¹ng trang gi¸o ¸n: MÉu ch÷: Times New Roman, Cì ch÷ 14

C¨n lÒ: LÒ tr¸i 2,5cm; LÒ ph¶i: 1,5cm; LÒ trªn: 2 cm; LÒ d­íi: 2 cm

Bµi so¹n tèi thiÓu ®­îc tr×nh bµy trªn mét mÆt giÊy A4. Néi dung bµi so¹n ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng ChuÈn KTKN kÕt hîp víi ch­¬ng tr×nh néi dung gi¶m t¶i.

- Mỗi GV có một cách thiết kế bài dạy phù hợp với đối tượng HS của lớp mình phụ trách, trong 1 tổ khối  không dùng chung 1 giáo án. 

- Trong c¸c tiÕt d¹y cÇn quan t©m ®Õn néi dung cho tõng ®èi t­îng HS (c¶ môc tiªu vµ néi dung ho¹t ®éng). ThÓ hiÖn ®­îc viÖc lång ghÐp gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh.

- Tªn tiÕt (m«n) mÉu ch÷ Times New Roman  cì ch÷ 16 ®øng, ®Ëm, Tªn bµi häc mÉu cì ch÷ 16 ®øng ®Ëm.

- Néi dung, kiÕn thøc cÇn kh¾c s©u cho häc sinh: mÉu ch÷ Times New Roman  , cì ch÷ 14 nghiªng, ®Ëm.

- TiÕt chÝnh t¶ ph¶i thÓ hiÖn râ sè l­îng ch÷/thêi gian theo chuÈn KTKN; ghi râ ®o¹n viÕt (Tõ .... ®Õn.... ch÷/phót), viÕt ®ñ tÊt c¶ c¸c bµi viÕt theo quy ®Þnh kÓ c¶ bµi «n tËp. PhÇn bµi tËp: BT b¾t buéc vµ bµi tËp tù chän (chän BT theo ph­¬ng ng÷ cã sù thèng nhÊt cña tæ chuyªn m«n vµ ghi vµo sæ sinh ho¹t chuyªn m«n (HS lµm ë VBT gi¸o khoa).

 

1.1. Đối với Tiếng việt 1 CGD:

          - Giáo viên nghiêm cứu kĩ Thiết kế dạy học theo từng bài trước khi dạy và chỉ ghi nhật kí dạy học. (Ngày dạy , tên bài học )

          - Đối với các tiết ÔLTV GV soạn bài theo các nội dung:

          I. Mục tiêu:

          II. Hình thức tổ chức:

          III. Nội dung:

1.2. Đối với các môn học theo hiện hành lớp1 và các lớp 2-5(Trừ Mỹ Thuật).

Giáo viên soạn bài ngang có dán  logô theo các hình thức dạy học và chia nội dung bài học thành các hoạt động chính. Trong các hoạt động GV chia nhỏ việc cho từng nội dung.

Cụ thể một bài soạn:

TUẦN……

                                              Ngày dạy:…………………………………..

Môn: ..... Tên bài:......

I.Mục tiêu:

Ghi đúng chuẩn KT - KN, kết hợp HD tại công văn 896/ BGD&ĐT-GDTH 

ướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho HS tiểu học  ngày 13/2/2006 để điều chỉnh bỏ không dạy hoặc thay thế những bài nào, những nội dung nào.

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV; HS

III. Hoạt động học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Khởi động:

2. Nội dung bài mới.- Hình thức tổ chức (lôgô)

          (Chia việc cho từng nội dung)                      

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Từng nội dung của hoạt động .- Hình thức tổ chức của từng nội dung(lôgô)

          (Chia việc cho từng nội dung)                     

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

          1.Cùng người lớn trong nhà thực hiện:

          2. Chia sẻ với các bạn ở trong lớp vào giờ học  ngày hôm sau.

1.3 Đối với các tiết bồi dưỡngHSNK:

- GV được phân công bồi dưỡng cần hệ thống chương trình cần bối dưỡng, sắp xếp theo chuyên đề, lên kế hoạch bồi dưỡng của năm, tháng, tuần, buổi, tiết. Thực hiện soạn bài theo kế hoạch( có thể soạn theo buổi). Bài soạn ghi rõ mục tiêu, hệ thống bài tập (có hướng dẫn bài mẫu), bài tập luyện tập,..

(Nộp kế hoạch bồi dưỡng và chương trình BD khi có lịch của BGH).

1.4 Viết nhật kí : Ghi ngày dạy, tên bài, nội dung điều chỉnh(Theo đối tượng).

2. Sổ theo dõi chất l­ượng GD của GV bộ môn và giáo viên chủ nhiệm :Thực hiện  theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT .

3. Sổ ch­ương trình dạy học:  

- Một tuần được đóng khung trên một trang.

- Đầu trang ghi chữ in hoa đậm, cỡ 14:

Cột Ghi chú: thời gian hay việc làm khi lịch học thay đổi không đúng với CT đã lênKí hiệu điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn 896/ BGD&ĐT-GDTH, tài liệu GD địa phương, tài liệu tích hợp phòng tránh TNBM và VLCN, môi trường – biển đảo, năng lượng, tích hợp GD kĩ năng sống.

4. Sổ BDTX:

- Ghi kế hoạch bồi d­ưỡng và các bài thu hoạch.

 5. Sổ dự giờ:

- Dự giờ ít nhất 1 tiết /2 tuần (đối với BGH, TT, TPCM dự giờ nhiều hơn).

- Sổ dự giờ cần ghi đầy đủ các nội dung (theo mẫu).

7. Sổ ghi chép tổng hợp: Ghi đầy đủ thông tin nội dung các buổi sinh hoạt hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên  môn chỉ dùng theo năm học.

8. Sổ nhật kí sử dụng đồ dùng dạy học: Cập nhật thông tin  đầy đủ, chính xác (Kể cả DDTB tự làm).

9. Sổ theo dõi Vở sạch chữ đẹp:

          - Đánh giá VSCĐ theo tinh thần nhiệm vụ năm học, coi trọng khâu đánh giá chữ viết đúng mẫu, cách trình bày vừa đảm bảo tính thẩm mĩ, vừa đảm bảo đảm tính khoa học. Khi đánh giá ghi rõ ưu nhược, hướng khắc phục.

III. Lên lớp:

-  Thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp theo thời gian biểuKhông tự ý đổi tiết, xáo tiết, bỏ tiết. Lên lớp giảng dạy đúng chương trình, không cắt xén thời gian.

Lưu ý: Nếu GV muốn đổi tiết hoặc nhờ GV khác dạy thay phải có sự đồng ý của Ban giám hiệu).

Hạn chế đến mức tối đa việc ngồi dạy, không làm việc riêng trong giờ dạy, điện thoại để chế độ rung, không được  sử dụng điện thoại di động  trong khi dạy học. Nếu trong giờ dạy GV sử dụng điện thoại không lý do- BGH bắt gặp sẽ lập biên bản.

- Phải có ĐDDH trong các tiết dạy, các tiết dạy cần thể hiện đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của HS.

- Đảm bảo nề nếp khi chuyển tiết học môn năng khiếu hay khi chuyển giữa tiết này sang tiết khác.

IV. Quy định lịch sinh hoạt chuyên môn.

    - Tuần 1: Tiếp thu KHNT, triển khai kế hoạch tổ.

    - Tuần 2: Xây dựng KH bài dạy, thống nhất nội dung phương án lên lớp.

    - Tuần 3: Thao giảng theo kế hoạch bài dạy, BDCM trong tổ theo kế hoạch cần thiết.

    - Tuần 4: Đánh giá công tác tháng, dự kiến kế hoạch tháng tới.

V. Quy định trình bày bảng lớp.

- GVCN ghi đầy đủ các thông tin ở trên bảng, các quy định cho học sinh.

- Ghi ngày, tháng, môn học, tên bài dạy.

- Chia bảng theo cột, tùy theo nội dung.

- Chữ viết của giáo viên rõ ràng, đủ nét, tránh viết cẩu thả, viết hoa đúng mẫu, không tùy tiện. Chữ viết bảng là chữ viết thư­ờng.

- Dùng thư­ớc gạch chân các đề mục, không được dùng tay(Trừ lớp 1).

- Bảng lớp phải sạch sẽ khi dạy bài mới, không còn các thông tin của tiết học trước. (Ưu tiên lớp 1 nhưng khi dự giờ thao giảng thì bảng lớp phải sạch sẽ và kẻ bảng như GV tập huấn đầu năm.)

VI. Quy định về trình bày vở học sinh

  - Thứ ngày: cách lề 1 ô ly

  - Môn học: ghi sát lề, tiếp đến ghi tên bài học.

  - Gạch chân tiêu đề các môn học.

  - Đến lượt bài chấm chừa khoảng 2 dòng để GV nhận xét.

  - Xong mỗi bài học gạch hết bài (Cách lề 3 ô ly)

  - Vở trình bày sạch sẽ, không dây mực, không tẩy xóa, không dùng bút xóa.

  - Chữ viết, chữ số đúng mẫu.

 VIIQuy định về chấm - chữa:

- GV chấm - chữa đúng quy chế, đủ số l­ượng bài (theo quy định chấm chữa nhà      tr­ường  ban hành)

* Đối với các loại vở  Phòng Giáo dục quy định  (Theo CV số 539/GDTH):

- Vở Chính tả:

+ Mỗi tháng nhận xét ít nhất 1 bài.

+ Khi nhận xét đánh giá, GV phải chữa lỗi cho học sinh, phải ghi rõ lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lời nhận xét ngắn gọn phù hợp với bài của từng học sinh.

-  Vở Toán:

+ Mỗi tháng nhận xét ít nhất 2 bài.

          + Khi đánh giá bài làm HS cần quan tâm cách trình bày lời giải, phép tính; chữ viết, chữ số,  cần chú ý chấm kết quả bài làm của học sinh; lời nhận xét ngắn gọn phù hợp với nội dung bài học của từng học sinh.

- Vở Tập làm văn:

          + Học sinh làm bài nào thì giáo viên nhận xét đánh giá  bài đó

          +  Khi nhận xét đánh giá, cần l­ưu ý chấm nội dung bài viết, chấm về lỗi dùng từ đặt câu, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt. GV cần nhận xét ngắn gọn về nội dung bài viết - cách trình bày, tránh nhận xét chung chung. Chú ý chữ viết trong lời nhận xét phải chân phương.

- Vở Tập viết:

Mỗi tháng  nhận xét ít nhất 1 bài.

+ Khi nhận xét, giáo viên cần chữa  kỹ từng nét viết của học sinh.

- Vở Mĩ thuật:

Đánh giá nhận xét tất cả các bài của HS và lưu bài (SP) tại phòng MT.

+ GV cần nhận xét ngắn gọn về nội dung, cách trình bày.

* Đối với các loại vở  nhà tr­ường quy định thêm:

- Cứ 10-15 bài nhận xét 1 bài: Bao gồm các loại vở bài tập giáo khoa của các môn học, vở Luyện  chữ.

            - Lưu ý:  + Chữ viết GV nhận xét vào vở HS cần đúng theo mẫu chữ viết và chữ số hiện hành; tránh tình trạng viết chữ ngoạch ngoạc, cẩu thả trong vở HS.

        +  Cấm hiện t­ượng HS dùng bút xóa, ghi bằng bút bi.

VIII. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH:

Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và công văn hợp nhất TT 32 và TT 22/ TT- BG ĐT về ban hành quy định đánh giá  học sinh tiểu học.

Đánh giá thư­ờng xuyên:

- Đánh giá bằng lời, viết nhận xét ở vở HS trong các tiết học chú ý về sự tiến bộ của học sinh, những hạn chế và biện pháp khắc phục.  (Y/c lời nhận xét thể hiện sự động viên khuyến khích thân thiện với HS, Chữ viết của GV đẹp, đúng mẫu)

* Đối với các loại vở:

- GV đánh giá kết quả làm bài trong vở của học sinh bằng nhiều hình thức (gạch chân, các kí hiệu, viết nhận xét)

- Trong đánh giá GV phải kết hợp sửa sai cho học sinh

          * Ghi nhận xét tháng đầy đủ vào sổ Theo dõi chất lượng GD.

* Nhận xét tổng hợp đánh giá Hs cuối năm:  Tổng hợp kết quả đánh giá HS cả năm học (GV bộ môn), tổng hợp kết quả đánh giá HS cả năm học (GV chủ nhiệm) đảm bảo chính xác.

IX. Quy định hoạt động Đội:

          - Hồ sơ:

          + Liên đội: Theo qui định của cấp trên.

          + Chi đội: Theo qui định của cấp trên.

          + Sổ chấm điểm hàng tuần, tháng, kỳ, năm.

          + Qui định về các điều cấm đối với học sinh.

          + Hồ sơ khác.

          - Sinh hoạt đầu giờ:

          + Giáo viên điều hành trực tiếp.

          + Nội dung chủ yếu là truy bài. (Thứ 2,4: TV; Thứ 3,5: Toán; Thứ 6: T/Anh).

          + Đội cờ đỏ kiểm tra báo cáo với TPT trong ngày, TPT báo cáo BGH cuối  tuần.

          + TPT kiểm tra chung, nhắc nhở, theo dõi thi đua (Cuối tuần có điểm các lớp; cuối tháng có tổng điểm tháng; cuối năm có tổng điểm năm để xét thi đua lớp).

          - Sinh hoạt giữa giờ:

          + TD giữa giờ: Thứ 2,4

          + Ca múa hát tập thể: Thứ 3,5

          + Trò chơi dân gian: Thứ 6

* TPT có mặt tại trường đầu buổi-giữa buổi và cuối buổi tất cả các ngày trong tuần để chỉ đạo HS hoạt động. Trường hợp do thời tiết hoặc có vấn đề gì đột xuất TPT phải xin phép BGH cho phép mới được nghỉ.

X. DỰ GIỜ, THAO GIẢNG, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

-  Mỗi GV dự ít nhất 1 tiết/tuần, tổ trưởng, tổ phó dự nhiều hơn.

- Mỗi GV thao giảng 2 tiết/ học kì các môn học đang đảm nhiệm.

- Mỗi GV tự bồi dưỡng ít nhất 1 chuyên đề/ tháng ở sổ Bồi dưỡng chuyên môn

          - GV đăng kí CSTĐ cấp cơ sở trở lên phải có một SKKN trong năm học.

 1. Qui định về thời gian làm việc và quy chế làm việc:

- Thùc hiÖn nghiªm tóc thêi gian quy ®Þnh theo thi gian biu.

Buæi s¸ng:              7 giê 15 phót: HS vµo líp.

Tõ 7 giê 15 phót ®Õn 7 giê 30 phót: ¤n bµi ( GV qu¶n lý líp)

Tõ 7 giê 30 phót : vµo häc tiÕt 1

Buæi chiÒu:  Mïa hÌ: 13 giê 45 phót: HS vµo líp:  ¤n bµi ( GV qu¶n lý líp)

      14 giê : vµo häc tiÕt 1, kÕt thóc tiÕt 4 lóc 17 giê

                   Mïa ®«ng: 13 giê 30 phót: HS vµo líp.

      13 giê 40 phót vµo häc tiÕt 1, kÕt thóc tiÕt 4 lóc 16 giê 30 phót

- TiÕt TD nÕu trêi m­a GV thùc hiÖn DH trong líp.

- GV d¹y chuyªn biÖt nÕu d¹y tiÕt 1 ph¶i vµo líp tr­íc 5 phót, kiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh, theo dâi chuyªn cÇn tr­íc khi vµo d¹y.

- Nh÷ng tiÕt chµo cê kh«ng trïng víi TKB vµ trong tr­êng hîp cã héi ý ®ét xuÊt th× kÐo dµi thêi gian buæi häc ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng hoÆc chång chÐo c¸c tiÕt chuyªn biÖt.

- Thêi gian d¹y mét tiÕt tõ 35 ®Õn 40 phót, thêi gian chuyÓn tiÕt lµ 5 phót.

- D¹y häc ph¶i thùc hiÖn theo ®óng TKB cña nhµ tr­êng, c¸c tiÕt chuyªn biÖt GV kh«ng ®­îc kÐo dµi thêi gian vµ kh«ng ®­îc tù tiÖn ®æi tiÕt, muèn ®­îc ®æi tiÕt ph¶i cã ý kiÕn cña HiÖu tr­ëng.

- GV ®Õn tr­íc giê d¹y Ýt nhÊt 10 phót, chµo cê ®Çu tuÇn cã mÆt ®Çy ®ñ CB, GVCNNV trong tr­êng.

- Bá líp, bá tiÕt kh«ng cã lÝ do, lªn líp kh«ng so¹n bµi, ...  tuú theo møc ®é vi ph¹m, thùc hiÖn xö ph¹t hµnh chÝnh, kØ luËt theo v¨n b¶n qui ®Þnh.

- GV kh«ng ®­îc ngåi  hoÆc lµm viÖc riªng  khi HS ®ang thùc hµnh, lµm bµi tËp, tËp viÕt vµ luyÖn viÕt....

- GV vi ph¹m quy chÕ (vi ph¹m quy chÕ trong c¸c ®ît kh¶o s¸t §K) th× chØ xem xÐt thi ®ua ë møc hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Giê ra ch¬i: Buæi s¸ng:  20 phót, sau 5 phót ph¶i ®iÒu hµnh H§NG.

                      Buæi chiÒu: 20 phót

          - Giờ làm việc :

                                 Sáng bắt đầu từ 7 giờ 15 phút.

                               Chiều bắt đầu từ 13 giờ 45 phút

 (Thứ 2 hàng tuần sáng bắt đầu từ 7 giờ có mặt để chào cờ)

-         Toàn thể GVCN phải có mặt đầy đủ trong các tiết chào cờ đầu tuần.

2. Công tác kiểm tra giám sát:

  - Ban GH nhà trường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy chế chuyên môn của GV theo hình thức: Kiểm tra đột xuất và Kiểm tra theo lịch.

XI. CÁC LOẠI TÀI LIỆU MỚI: Thực hiện theo công văn PGD

XII. Mét sè qui ®Þnh kh¸c:

- CBGV, NV thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ v¨n ho¸ c«ng së.

- H»ng ngµy CBGV,NV ph¶i theo dâi b¶ng tin, n¾m b¾t c¸c néi dung ho¹t ®éng.

- §¶m b¶o th«ng tin hai chiÒu kÞp thêi, chÝnh x¸c, b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi sÏ bÞ xem xÐt thi ®ua (tæ, c¸ nh©n).

- Cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n chung, nÕu ai lµm háng hoÆc mÊt m¸t ph¶i båi th­êng.

- GV, HS  khi ra khái phßng t¾t ®iÖn, qu¹t, s¾p xÕp bµn ghÕ vµo ®óng vÞ trÝ.

- Khi ®Õn tr­êng tÊt c¶ CB GVNV ¨n mÆc, nãi n¨ng lÞch sù, m½u mùc.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh nh÷ng ®iÒu cÊm CBVC kh«ng ®­îc lµm.

- TÝch cùc tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi, nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt giao th«ng.

- Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi x©m ph¹m ®Õn nh©n c¸ch häc sinh.

- GV có s đin thoi ca ph huynh HS trong lđể liên lc.

-  GVCN nhc hc sinh khi ph huynh đ­ưđón hc sinh không đ­ược chy xe thng vào tr­ường mà phi dng  cng.

- Cã ý thøc gi÷ g×n m«i tr­êng häc ®­êng xanh - s¹ch - ®Ñp, an toµn.

- Tr×nh bµy b¶ng líp cÈn thËn ®¶m b¶o tÝnh s­ ph¹m, cËp nhËt theo dâi chuyªn cÇn th­êng xuyªn trong tõng tiÕt häc.

- Nghỉ việc riêng phải xin phép tr­ước 3 ngày (Có giấy xin phép ghi rõ nhờ người dạy và người dạy giúp phải kí vào giấy); nghỉ ốm đột xuất phải có hồ sơ giảng dạy gửi tới BGH để tiện bố trí, phân công.  Trong 1 năm học xin nghĩ không quá 2 lần.

Những quy định trên làm căn cứ  để đánh giá công tác chủ nhiệm và xếp loại thi đua của CB - GV - NV - lớp trong từng đợt, học kỳ, năm.

                                              Dương  Thuỷ, ngày 10 tháng 9 năm 2017

         HIỆU TRƯỞNG                                           PTCM         

 

 

         Trần Bá Tiến                                     Nguyễn Thị Hồng 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Bá Tiến
Trần Bá Tiến
ĐT: 0945715162
Phạm Thị Uyên
Phạm Thị Uyên
ĐT: 0912279575
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882695 * Email: thduongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com